Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu siedziby bądź numeru telefonu 32 415 38 07.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przedmiotu umowy/zamówienia/zlecenia.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych oraz podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także motywu 47 RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy/zamówienia/zlecenia i w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych, osoby oddelegowane do realizacji umowy/zamówienia/zlecenia, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw podatkowych, prawnych).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),
b) prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),
c) usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
d) ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),
e) prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania),
f) prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Data utworzenia: 30 lipca 2020 przez admin
Ostatnia modyfikacja: 14 sierpnia 2020 09:31 przez admin

© 2020 PRD Racibórz

Skip to content